Služby

Vŕtanie studní: Primárne zameranie spoločnosti je v oblasti zhotovovania vŕtaných studní pre individuálne zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou vo všetkých oblastiach.


Realizácia vŕtanej studne:
Spoločnosť Vrty, s.r.o. prevádza vrtné práce týmito metódami:

 1. Vŕtanie nasucho:
  • - vŕtanie šnekom
  • - jadrové vŕtanie
  • - vŕtanie drapákom
 2. Vŕtanie vodným výplachom
 3. Rotačné príklepové vŕtanie
 4. Rotačné príklepové vŕtanie systém Max bit

Postup pri realizácií vŕtanej studne:

 1. Vytýčenie vodného zdroja (ak je potrebné), prútkarom, prípadne hydrogeológom.
 2. Vyvŕtanie studne na vytýčenom mieste.
 3. Vystrojenie studne, použitie normovaných materiálov atestovaných na pitnú vodu a tlak podľa skutočne realizovanej hĺbky vrtu.
 4. Obsypanie studničnej rury, filtračným štrkom frakcie 3/4 mm, 4/8mm.
 5. Utesnenie vrtu, používa sa pre potreby zásobovania domácností pitnou vodou. Slúži na oddelenie povrchových vôd, ktoré sú v mnohých prípadoch znečistené, od vodných zdrojov respektíve zvodnelých terás.
 6. Vyčistenie vrtu a čerpacia skúška, každý vrt po vystrojení a obsypaní sa musí začerpať, Pri čerpacej skúške sa zisťuje skutočná výdatnosť vrtu. V prípade potreby sa vrt môže taktiež vyčistiť vzduchom.

Studne na kľúč: Po skutočne realizovanej hĺbke vrtu a zistení skutočnej výdatnosti studne dokážeme navrhnúť a namontovať komplet čerpaciu techniku.


Vrty pre tepelné čerpadlá:

 1. Systém: zem – voda.

  Vŕtanie vodným výplachom, prípadne rotačné príklepové vŕtanie do max. hĺbky 150m, osadenie geotermálnou vertikálnou sondou, zaílovanie vrtu, tlakové skúšky.

 2. Systém: voda – voda.

  Vŕtanie širokoprofilovou drapákovou súpravou do max. priemeru 1020mm.


Hydrogeológia:

 1. Vytyčovanie optimálneho miesta pre vrtné práce.
 2. Rozbory vody podľa STN, STN ISO, zákona č. 354/2006 Z.z.
 3. Návrh a realizácie komplexných technológii pre úpravu podzemnej vody.
 4. Vytyčovanie ochranných pasiem podzemnej vody.
 5. Komplexne hydrogeologické posudky.

Inžinierska geológia:

 1. Laboratórne rozbory zemín a hornín
 2. Presiometrické skúšky
 3. Radónový prieskum
 4. Komplexné inžinierskogeologické posudky

Čerpacie skúšky:

 1. Zisťovanie výdatnosti studní
 2. Znižovanie stavebnej hladiny podzemných vôd